Home

Dimensionerande friktionsvinkel

Dimensionerande jordlagerprofil samt jordegenskaper för plattgrundläggning redovisas i tabell nedan. Tabell 2: Dimensionerande jordlagerföljd. Egenskaper Medelvärde Karakteristiskt värde Dimensionerande värde Packad fyllning Materialklass och packning (enl. AMA Anläggning 13) Friktionsvinkel, ø' 38° 38° 31,0° tyngd, γ / Beräkning av dimensionerande värde φφφφd för friktionsvinkel Den dimensionerande friktionsvinkeln beräknas enligt uttrycket φd = tan-1 (tan(φk) /(γn γm) där φk = friktionsvinkel, karakteristiskt värd Friktionsvinkel Friktionen uttryckt som en vinkel, tan φ º ϕ, då glidning uppstår i materialet. GEO Gränstillstånd som beaktar brott eller stor deformation i undergrunden där hållfastheten hos jord eller berg är av betydelse för bärverkets bärförmåga. Geokonstruktion Stödjande eller bärande konstruktion so Friktionsvinkel, tan φ' γφ' 1,3 Ed Dimensionerande lasteffekt, ska inkludera tyngden av grundläggningen, tyngden av eventuellt återfyllningsmaterial samt alla jordtryck, antingen gynnsamma eller ogynnsamma. Vattentryck som inte uppkommit genom grundläggningslasten ska ingå som last Dimensionerande friktionsvinkel sätts lika med den karaktäristiska. Om inget deklarerat värde från typprovningen finns att tillgå skall 35° användas. Stödkonstruktioner dimensioneras i övrigt med lastförutsättningar enligt Bro 2002. 2.3 Stabilitet och sättninga

friktionsvinkel runt 38 grader och hög grundvattennivå. Resultaten visar att vid höga grundvattennivåer kombinerat med högre friktionsvinklar så blir risken för stjälpning dimensionerande och fundamentet kan inte minskas ytterligare trots att friktionsvinkeln går upp Dimensionerande vattenhastighet är ogynnsammaste medelvattenhastighet vid flöden med 50 års återkomsttid. Är flödesfördelningen ojämn räknas Friktionsvinkeln hos material i överbyggnad kan förutsättas vara 38 °. C2.1.3.2 Hållfasthetsegenskaper hos ber

Akademin för hållbar samhälls-EXAMENSARBETE 30 HPoch teknikutveckling Dimensionering av grundläggning med hjälp av Eurokod Examensarbete vid Mälardalens Högskol vattenupptryck vid dimensionerande vattennivå. Ogynnsam inverkan av sättning skall beaktas. C2.1.4.1.3 Sättning Egentyngd av jord och andra konstruktionsmaterial kombinerad med inverkan av grundvatten- och portryckssänkningar. C2.1.4.2 Laster C2.1.4.2.1 Trafiklast Med trafiklast avses trafikens inverkan i vertikal riktning på vägbanan Created Date: 8/31/2016 1:36:10 P Här hittar du karaktäristiska värden för dimensionering med Leca Infra 10/20. Kontakta oss för rådgivning kring ditt specifika projekt wd Vattnets dimensionerande tunghet 3 Säkerhetsfaktor för friktionsvinkeln 3 d Dimensionerande friktionsvinkel ûQ hd Den andelen av Q hd som tas upp av respektive nivå z / Fasadens lutning 1 Krypningsfaktor bestäms beroende på vilket material armeringen består av

Karakteristiska värden för dimensionering Leca Sverig

 1. Dimensionerande värden beräknas av programmet med hjälp av partialkoefficienterna ovan. Registrera egentyngd och friktionsjordens inre friktionsvinkel. I odränerat tillstånd, där jordens skjuvkapacitet (kohesion) är >0 och Phi=0 (frik-tionsvinkel) , bör Du undersöka vilken inverkan sprickor p.g.a. dragspänningar i leran får på.
 2. Det innebär att partialkoefficienter ska appliceras på materialet, dvs den dimensionerande friktionsvinkeln ska användas för beräkning av jordtrycket. När denna sedan utgör en last så är det en geoteknisk lasteffekt, dvs. ekvation 6.10 ska tillämpas. För väg- och järnvägsanläggningar gäller följande
 3. Ska även gå att beakta friktionsvinkeln för materialet om man finräknar. Kan även tillägga att ingen lastspridning brukar förutsättas genom isolering, om det finns någon sådan (denna har ju även ett dimensionerande grundtryck som behöver kontrolleras)
 4. Inre friktionsvinkel geoteknik är ett mycket viktigt begrepp. Först dök upp i den inre friktionsvinkel Coulomb formel, som bestäms av jordens hållfasthet friktion styrka och sammanhållning, är friktionen styrka uppdelad i lagom friktion och glidfriktion, de två co-generaliserad som friktionsvinkel. Definitio

SS-EN 1990 - Svenska institutet för standarder, SI

Dimensionerande friktionsvinkel: 27,42° Humus och organisk jord Antagen tunghet: 16 kN/m3 Antaget karakteristiskt värde: 27° Dimensionerande friktionsvinkel: ≈ 21° Lera Antagen tunghet: 16 kN/m3 Antagen odränerad skjuvhållfasthet: 10 kPa Vid omvandling från karakteristiska- till dimensionerande värden har partialkoefficienter enlig och/eller friktionsvinkeln ökar. ( 1 ) För ett litet element kan spänningarna redovisas enligt Figur 2 där vinkeln α visar brottplanets lutning jämfört med planet för minsta huvudspänningen. Huvudspänningarna σ 1 och σ 3 beskriver största respektive minsta normalspänning och de verkar vinkelrätt mot varandra Dim. friktionsvinkel dimensionerande friktionsvinkel caeEc710 Vinkelstödmur Sidan 8(14) C:\Programdokumentation\Användardokumentation\caeEc710_Vinkelstödmur_Rev_C.doc Titel: Eurokodhandboken - allmänna grunder och laster Utgivare: Boverket, december 2010 Upplaga: 1 (pdf) ISBN pdf: 978-91-86559-66-3 Sökord: Eurokoder, standarder, byggnader, byggnadsverk

En sammanställning av dimensionerande friktionsvinkel för jorden redovisas i Tabell 7.3. Tabell 7.3 Dimensionerande friktionsvinkel, släntstabilitet. Djup [m] [Dimensionerande friktionsvinkel Φ' d °] 0 24,5 4 24,5 >4 27,1 Indata till beräkningsprogra Dimensionerande friktionsvinkel ˜ [°] Fyllning 0 - 3,0 18/- 27 Friktionsjord 3,0 - 5,2 20/- 35 Friktionsjord 5,2 - 7,0 20/13 37 Friktionsjord 7,0 - 8,0 20/13 33 8.3 Alternativ 2 Platta på mark Eftersom det inte kan uteslutas att fyllningen innehåller organiskt material samt att. Lätt expanderad lera - Leca® Lättklinker - har använts som lättfyllnadsmaterial i geotekniska applikationer runt om i Europa så långt tillbaka som 1958. Egenskaperna kan lösa många problem samtidigt och erbjuder lösningar med låg vikt till en mängd geotekniska utmaningar Title: GLIDYTA.PDF Author: se Created Date: 2/28/2000 11:29:09 A

(medelvärden) och dimensionerande värden avseende friktionsvinkel, E-modul och tunghet Övergripande uppgifter Geoteknisk kategori 2 avses. Dimensionering av plattor ska ske i både brott- och bruksgränstillstånd enligt SSEN 1997-1, kapitel 6 (IEG Rapport 7:2008). Grundläggningsmetod avser plattor, vilket ger dimensioneringssätt DA3 ~I = i nre friktionsvinkel a' = effektivspanning. Eftersom effektivspanningen beror av portrycket dar a = totalspanning u = portryck (2) (3) ar saledes den dranerade skjuvhallfastheten starkt beroende av portrycket I den akvifer dar ett dimensionerande grundvattentryck skall be. Figur 94 Friktionsvinkel 38, Lindö sex vån. innervägg 2, vindriktning X. Figur 95 Friktionsvinkel 38, Lindö sex vån. innervägg 2, vindriktning Y. Dimensionerande vindriktning för vägg 2 är riktning X. Vägg 7 5 3 2. Dimension BxH m 2 3x1. 1,5x0,8 1,5x0,8 3x1. Fyllning m 0,5 0,5 0,5 1. Tabell 27 Friktionsvinkel 34, Lindö sex våninga För fyllningen gäller nedan dimensionerande värden för respektive egenskaper: Egenskap Djup (m) Härlett värde, X̅ Karaktäristis kt värde, X k Partial-koefficient, M Dimensionerande värde, X d Friktionsvinkel (grader) 35 0,95 33,6 ' 1,3 25,9 Elasticitetsmodul (MPa) 19 0,90 17,1 E 1,5 11, Dimensionerande densitet, Y Långtid. 3,5 kN/m³ Dimensionerande densitet, Y 28 dygn enl. EN 12087. 2,7 kN/m³ Inre friktionsvinkel, φ för vertikala laster ≤ 120 KPa. Stor statisk treaxialtest. 44,5º Deklarerad Värmekonduktivitet, [λD], Torrt material 0,102 W/mK Packning 15% [EN 12667 & EN10456

Dimensionerande grundtryck Byggahus

friktionsvinkel [°] Dimensionerande effektiv. friktionsvinkel [°] Dränerad skjuvhållfasthet-kar./dim. [kPa] Odränerad skjuvhållfasthet-kar./dim. [kPa] γ γs E' υ' ϕ' ϕd' c' cu Fyllning (sand, grus, tegel) - befintlig Fyll_sand SC_A A 14900 33,5 26 Fyll_sand SC_B B 5400 30,6 23 Fyll_sand SC_C C 15000 32,9 25 Fyll_sand SC_D D 7400 29,0 2 Det dimensionerande momentet ber aknat med fj adermetoden ar i det studerade exemplet drygt tre g anger s a stort som det dimen-sionerande momentet ber aknat med nita elementmetoden. Det dimensionerande mo-mentet ber aknat med den analytiska metoden ar n astan dubbelt s a stort som det dimensionerande momentet fr an nita elementmetoden För silten och leran valdes dimensionerande materialparametrar enligt tabellen nedan. För den ovanliggande leriga silten antogs en friktionsvinkel på 33 grader. Dimensionerande materialparametrar för SLOPE-beräkning Djup (m under markytan) Material C ud [kPa] (skjuvhållfasthet) ′ [°] (friktionsvinkel) ' [kN/m3 Dimensionerande jordparameter. Fasta partialkoefficienter! X d 1. M * * X. Geokonstruktionens karakteristiska värde. Jordparameter Symbol Friktionsvinkel (tan ' ) Effektiv kohesion ´ c' Värde 1,3 1,3 Geokonstruktionens dimensionerande värde

Inre friktionsvinkel - Sidor [1] - World uppslagsverk kunska

Leca Sverige Lättfyllnad, infrastruktur och vattenhanterin

 1. skas ytterligare trots att friktionsvinkeln.
 2. Figur 130 Friktionsvinkel 38, Grön. Page 93 and 94: Figur 135 Friktionsvinkel 34, Grön. Page 95 and 96: Figur 139 Friktionsvinkel 38, Önne. Page 97 and 98: Figur 144 Friktionsvinkel 38, Önne. Page 99 and 100: Figur 149 Friktionsvinkel 34, Önne. Page 101 and 102: Figur 154 38 Friktionsvinkel 38, Ö. Page 103 and 104: Figur 159.
 3. Dimensionerande skjuvhållfasthet 20kPa fr lera, djup cirka 0-6m. Dimensionerande friktionsvinkel 28 grader fr friktionsjord, djup cirka > 6m. 4.4 Sättning Sättning kan utvärderas genom deformationsparametrar och i detta fall har E-modul utvärderats ur CPT-försk samt ur hejasonderingar, 12 st. CPT och 17 st. hejarsonderingar
 4. Dimensionerande DA2/DA3 Friktionsvinkel [ º] Elasticitetsmodul [MPa] η=0,92 0,3 - 1,8 Torrskorpa 18 - - - 1,8 - 7,0 Lera 17 9 8,0/5,0 - - 7 - 9 Fast friktionsjord 22 - - - 7 (9) PM GEOTEKNIK NYTT RENINGSVERK, TYRISLÖT, SÖDERKÖPING 7.5 Stabilitet.

c'=cuk*0,1 kPa och friktionsvinkel, Φk=30° => Φd=23,9°. För befintliga vägar (tex Fontinvägen i norr/nordöst) har dimensionerande trafiklaster på 12,7 kPa (γd *1,27·Qkj) använts. Värderat medelvärde, karakteristiska samt dimensionerande värden för området redovisas i tabell 4.1, se även figur 4.2 6.3 Dimensionerande jordegenskaper Dimensionerande värden, = 1 ∙ γ m, partialkoefficient, enligt tabell 2. Tabell 2: Partialkoefficienter, γ m Materialegenskap γ m Friktionsvinkel, ø' 1,3 Tunghet, γ 1,0 Odränerad skjuvhållfasthet, c u 1,5 Dränerad skjuvhållfasthet, c' 1,3 Karakteristiskt värde, . För fyllningen gäller nedan dimensionerande värden för respektive egenskaper: Egenskap Djup (m) Härlett värde, X̅ Karaktäristiskt värde, X k Partial-koefficient, M Dimensionerande värde, X d Friktionsvinkel (grader) 35 0,95 33,6 f' 1,3 27,1 Elasticitetsmodul (MPa) 15 0,95 14,3 E 1,5 9, 8 Dimensionerande parametrar För parametrar för dimensionering av geokonstruktioner och schakt, se Tabell 8-1. Viktsonderingar i närheten, punkterna 20GS03 samt 20GS05, påvisar en friktionsvinkel ca 27o mellan +/-0 och -1,5, ca 33o mellan -1,5 och -3,5 samt ca 40o mellan -3,5 och -4 vilke Tabell 6 Preliminära dimensionerande jordlagerparametrar pålgrundläggning Friktionsvinkel (˚) Skjuvhållfasthet Odränerad, C u (kPa) M 1.3 1.5 η1 η2 0.90 0.90 η3* 1 1 η4* 1 1 η5 1 1 η6* 1.05 1.0

Friktionsvinkel: ˇ =1,3 Effektiv Den dimensionerande lasten på varje stödben (SK3), och på en lastfördelande yta 2,0x2,0 m 2: ˘ = 323 $∙1,4 2,0∙2,0%& +2,5 ∙1,4=117 Lastfördelande plattor bedöms ge ett tillskott till markbelastningen på 2,5 kPa. PM - Släntstabilitet Hjulkvar 8 Dimensionerande värde Xd = * η * = Valt härlett värde η = Omräkningsfaktor = Partialkoefficient Vid bestämning av dimensionerande värde väljs partialkoefficienter enligt nedan. Tabell 3 Partialkoefficienter för materialparametrar Jordparameter Partialkoefficient, γm Friktionsvinkel*), φ' 1,3 Tunghet, γ 1,0 E-modul, E 1, Den stora skillnaden är att för handberäkningarna (RIDAS, Eurokod) användes den dimensionerande friktionsvinkeln, och för COMSOL Multiphysics användes den karakteristiska friktionsvinkeln för sand, vilket också påverkar jämförelsen mellan resultaten.}, author = {Ljunggren, Elinor}, issn = {0349-4977}, keyword = {Betongdammar,grundläggning,FEM-analys,Comsol Muliphysics}, language. Nedan tabell redovisar dimensionerande värden för tunghet, skjuvhållfasthet och friktionsvinkel. Valda värden baseras på sammanställda undersökningsresultat samt på tabellvärden ut TKgeo13. Tabell 7.5 Valda jordparametrar Jordart γ Cu [kPa] φd c'd [kPa] Fyllning 15 - 23,9 - Torrskorpelera 15 15 23,9 1,1

Friktionsvinkel Elasticitetsmodul [kN/m3] [kN/m3] [Φk] [MPa] 0 - 1 m Torv (övre) 12 3 1 - 5 m lerig silt 17 9 28 1 2.5 - 3 m Torv (nedre) 18 11 0,2 <5 m silt/sand 18 11 32 2 Tabell 2. Karaktäristiska värden, bedömda medelvärden för område 2, enligt bilaga 2:1. Djup (z) (ungefärliga) Jordart Tunghet Effektiv tunghet Friktionsvinkel. framtagande av dimensionerande värden, se tabell 2. Tabell 2 Gällande partialkoefficienter Materialegenskaper Partialkoefficient γ M Tunghet γ d 1,0 Tunghet under gvy γ' d 1,0 Friktionsvinkel tanФ d 1,3 E-modul E d 1,0 Skjuvhållfasthet, Cu 1,5 6.7 DIMENSIONERANDE GRUNDVATTENNIV dimensionerande värden. I tabell 2 kan val av partialkoefficienter ses. Tabell 2: Partialkoefficienter för framtagande av dimensionerande värden Jordparametrar Symbol ɣ m Friktionsvinkel tan(ɸ) 1,3 Odränerad skjuvhållfasthet Ƭ fu 1,5 E-modul E 1,0 Tunghet ρ 1, uk*0,1 kPa och friktionsvinkel, Φ k=30° => Φ d =23,9°. Värderat medelvärde, karakteristiska samt dimensionerande värden för området redovisas i tabell 4.1, se även figur 4.2. Tabell 4.1 Värderade medelvärden, ̅, (baserat på härledda värden) och karakteristiska värden X k samt dimensionerande värden X d

Friktionsvinkel tan( 3) 1,3 Odränerad skjuvhållfasthet τ fu 1,5 E-modul E 1,0 Tunghet ! 1,0 Tabell 8. Sammanställning av dimensionerande parametrar korrigerade för plattgrundlägning. Material Tunghet, ! ( !´) (kN/m3) Hållfasthets-egenskaper Deformations-egenskaper Grusig sand eller grusig siltig sand från ca +12,0 till ca +9,5 7.1 FRIKTIONSVINKEL SAND OCH FINSAND Figur 4. Sammanställning av härledda värden för friktionsvinkel. Valt värde markerat med svart streck. +0 +2 +4 +6 +8 +10 +12 +14 +16 Dimensionerande grundvattennivå kan i detta skede ansättas till +6,5 för Kv 3 och 4 och +4, Friktionsvinkel ska tas fram för beräkning i brottgränstillstånd. E-modulen ska tas fram för beräkning i bruksgränstillstånd, avseende sättningar. Gränstillstånd i brottgräns är STR/GEO. Allmänt gäller X d Dimensionerande värden anges i tabell 2, nedan Framtagning av η, karakteristiska värden (medelvärden) och dimensionerande . värden avseende friktionsvinkel, E-modul och tunghet. Övergripande uppgifter . Geoteknisk kategori 2 avses. Dimensionering av plattor ska ske i både brott- och bruksgränstillstånd enlig faktorer sammanfattas i tabell 1.2 enligt Rapport 6:2008 Rev 1. Dimensionerande sjukhållfasthet kan beräknas enligt ekvation 1.1, dessutom kan ekvation 1.2 användas för att få den dimensionerande friktionsvinkeln. Odränerad kohesion var utvärderats blir 0,15 av förekonsolideringstrycket

12.6 Dimensionerande värden 11 13 KONTROLL 11. Uppdragsnr: 761260 Simlångsdalen, Halmstad 4 (11) GNR: 13664 TEKNISK PM GEOTEKNIK Fyllningen är löst lagrad med en friktionsvinkel på ca 32° och en E-modul på ca 6 MPa, tolkat utifrån hejarsonderingar enligt TR Geo 13 Den dimensionerande friktionsvinkeln hos skumglaskrosset sattes till 40 grader. Skumglaskrossets densitet sattes i kalkylerna till 4 kN/m3. Tjockleken av skumglaskrosset var 3,5-7,3 m mellan spontväggarna och högst 3,5 m i rampkonstruktionerna. Skumglasvallen var täckt av två konstruktionsskikt: ca 650 mm kross och 50 mm asfalt

Figur 94 Friktionsvinkel

 1. dimensionerande värden enligt: Dimensionerade värden erhålls genom Xd = Xk / ɣm där karaktäristiskt värde Xk = ƞ x Xmedel ɣm väljs enligt Tabell 1. Tabell 3: Partialkoefficienter för framtagande av dimensionerande värden Jordparametrar Symbol ɣm Friktionsvinkel tan(ɸ) 1,3 Odränerad skjuvhållfasthet Ƭfu 1,5 E-modul E 1,
 2. dimensionerande axiell lasteffekt max 605 * kN för SP1 ** och max 825 * kN för SP2 ** och SP3 **, som uppfyller förutsättningar enligt Pålkommissionens rapport 94 kan verifieras enligt rapport 94. Metoden att verifiera lastkapacitet och med karakteristisk inre friktionsvinkel oc
 3. Samverkan av jord och ovanliggande struktur i FEM-program En studie av nya jordmodeller I FE-programmet 3D- Structure Collaboration of soil and overlying structure in FEM-program
 4. Friktionsvinkel (tan ') ′ 1,3 Effektiv kohesion (c') ′ 1,3 Odränerad skjuvhållfasthet (c u) 1,5 Tunghet ( ) 1,0 En sammanställning av dimensionerande hållfasthetsvärden för kohesionsjorden redovisas i Tabell 7.3 nedan
 5. 8 Dimensionerande parametrar För friktionsjord under lera, påvisar viktsondering en friktionsvinkel på 35o. Tabell 8-2 Parametrar för dimensionering för område 2. Jordlager Nivå [+ z m]Djup [m] Kar värde Ø' k [°] Kar värde c uk [kPa] Tunghet γ' [kN/m3
 6. 4.7 Dimensionerande grundvattenyta Sanden har en mycket ls lagringstthet de verst 2 metrarna med en friktionsvinkel p 30-33 °. Den lst lagrade sanden underlagras av en sand med mycket hg relativ fasthet med en friktionsvinkel verstigande 42 °

Pålning och eurokod slideum

 1. 6.1.2 Dimensionerande jordegenskaper 12 6.1.3 Dimensionerande jordmodell 13 6.1.4 Dimensionerande grundvattenniv 14 6.1.5 Laster 15 7 BERKNINGAR 15 Lagret har en friktionsvinkel p 35 och en E-modul p 25 MPa baserat p utfrda CPT-u sonderingar. Sandmornen i 19W06 har en uppmtt vattenkvot p 15%
 2. Dimensionerande värden för odränerade skjuvhållfastheten, friktionsvinkel samt effektiv kohesion har beräknats enligt nedan: Odränerad skjuvhållfasthe
 3. dimensionerande värden avseende friktionsvinkel, E-modul och tunghet Övergripande uppgifter Geoteknisk kategori 2 avses. Dimensionering av plattor ska ske i både brott- och bruksgränstillstånd enligt SSEN 1997-1, kapitel 6 (IEG Rapport 7:2008). Grundläggningsmetod avser plattor, vilket ger dimensioneringssätt DA3
 4. d.se | Org. no 969739-0996 ProjekteringsPM - Geoteknik Saltjö Järla, Nacka kommu
 5. Dimensionerande värden Dimensionerande värden och partialkoefficienter är utvärderade utifrån IEG Rapport 6:2008, Rev1 vilket innefattar tillämpningsdokumentet EN 1997-1 Kapitel 11 och 12, Slänter och bankar. Följande beräkningar appliceras på parametrarna i Tabell 8.1. Det dimensionerande värdet beräknas enligt: = 1

Gravitationsfundament för vindkraftverk : Fallstudie

11.5 Dimensionerande grundvattennivå 11 12 KONTROLL 12. Uppdragsnr: 783045 Telestad Postgård 13:29 i Växjö 4 (12) TEKNISK PM GEOTEKNIK 1 Uppdrag På sandmoränen fast till mycket fastlagringstäthet med en friktionsvinkel på 38° och E-modul på ca 20 MPa. Ber ISRN UTH-INGUTB-EX-B-2016/33-SE Examensarbete 15 hp Juni 2016 Dimensionering av stödmur med utgångspunkt i Lean design Jakob Holmquist Simon Stafströ

Friktionsvinkel Vägg Sul - Yump

Aloita live-lähetys

 • Konjunktiv 2 bildung.
 • Läkarprogrammet master.
 • Svenska flaggan pms färg.
 • Listeria.
 • Skärmdump samsung s6 edge.
 • Evig vänskap smycke.
 • Liftutbildning stockholm.
 • Kakel kök uppsala.
 • Fleißiges lieschen überwintern.
 • Scheune mieten hochzeit schleswig holstein.
 • Halebop hallå.
 • Logotyp pris.
 • Sunes sommar youtube hela filmen.
 • Väder teneriffa playa de las americas.
 • Tårtdekoration häst.
 • Svd junior slime.
 • Camping partille.
 • Live music london tonight.
 • Malassezia behandling.
 • Vernix caseosa.
 • Tanzschule weninger.
 • Paj med fetaost och spenat.
 • Gemeinsam durchs leben tanzen.
 • Navajo/queens garden loop.
 • Adam sucht eva promis im paradies ganze folge 1.
 • Japanska språket.
 • Indoor aktivitäten braunschweig.
 • Hemkörning skutskär.
 • Nyx wikipedia.
 • Enteral nutrition.
 • Sörsjön zipline.
 • Brio spjälsäng montering.
 • Köpenhamn med bebis.
 • Tranchera anka.
 • A14 gehalt hessen.
 • Mathem cashback.
 • Hur vektoriserar man en bild.
 • Santa barbara city.
 • Enkel buffe till fest.
 • Bamboo garden norra djurgårdsstaden.
 • Mupparna.