Home

Diskrimineringslagen funktionsnedsättning

4. funktionsnedsättning: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå, 5. sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning, oc Funktionsnedsättning innebär en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Det är alltså något som en person har, inte något som en person är. En funktionsnedsättning kan märkas mer eller mindre i olika situationer som till exempel allergier, dyslexi, hörsel och synskador med mera Diskrimineringslagen Diskrimineringslagen ska motverka diskriminering på grund av funktionsnedsättning, kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller ålder Tvisten har rört bl.a. om arbetsgivaren felaktigt förmodat att hans övervikt/fetma inneburit en funktionsnedsättning enligt diskrimineringslagen, om han var i en jämförbar situation med de sökande som antogs och om beslutet att neka honom en av utbildningsplatserna hade något samband med hans fetma Diskriminering av människor på grund av deras funktionsnedsättning förekommer inom många delar av samhällslivet. Diskrimineringslagen ska skydda mot detta inom bland annat arbetslivet, skolan, hälso- och sjukvården, handeln med varor och tjänster, socialförsäkringen och socialtjänsten

Diskrimineringslag (2008:567) Svensk författningssamling

En enda person med funktionsnedsättning förekom i 26 analyserade artiklar om funktionshinderfrågor som publicerades i nyhetsmedier 1997-2015. I elva av artiklarna kom en eller flera forskare till tals. Källa: Etik, funktionshinder och medaktörskap i media - en kvalitativ innehållsanalys. Ingen ökad representatio Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och jämlika möjligheter för alla. Förr var lagar som rörde diskriminering utspridda, men sedan år 2008 är det samlat i en lag. Lagen ska bland annat skydda personer med funktionsnedsättning från att bli diskriminerade Dessa är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Här beskriver vi hur de olika diskrimineringsgrunderna definieras i diskrimineringslagen och dess förarbeten (regeringens proposition 2007/08:95 ) I diskrimineringslagen står det bland annat att det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera en person i arbetsliv eller utbildning på grund av funktionsnedsättning. Bristande tillgänglighet räknas sedan 1 januari 2015 som diskriminering, vilket innebär att en person med en funktionsnedsättning inte får missgynnas genom att åtgärder för tillgänglighet inte vidtas

Diskriminering av personer med olika former av funktionsnedsättningar Rörelsehinder. Den typ av diskriminering av personer med funktionsnedsättning som de flesta tänker på är diskriminering av personer med rörelsehinder genom otillgänglighet. Exempel: steg, trappor, trösklar och tunga dörrar; att en butik har för trånga gångar för en kund som använder rullstol Carin Hertnäs heter jag och är jämställdhetskonsult. När du vill ta fram en ny jämställdhetsplan så kan jag som jämställdhetskonsult hjälpa dig i den processen, antingen med en del av arbetet eller under hela resans gång Diskrimineringslagen. Ytterst är diskriminering ett lagbrott. Enligt diskrimineringslagen är det förbjudet att missgynna eller trakassera människor på grund av någon av de sju diskrimineringsgrunderna. kön; könsöverskridande identitet eller uttryck ; etnisk tillhörighet; religion eller annan trosuppfattning; funktionsnedsättning.

Diskrimineringslagen. Den som har fördomar kanske till exempel tänker att alla personer med funktionsnedsättning eller alla som har en viss religion är på ett visst sätt. Sånt påverkar vilka i samhället som diskrimineras Diskrimineringslagen. En arbetsgivare får inte diskriminera en arbetssökande eller arbetstagare på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder I diskrimineringslagen 1 kap. 4 § st. 3 fastslås att det rör sig om diskriminering i form av bristande tillgänglighet om en person med funktionsnedsättning missgynnats, det vill säga påverkats negativt, genom att åtgärder för tillgänglighet inte vidtagits för att personen ska komma i en jämförbar situation med en person utan funktionsnedsättning diskrimineringslagen och visa hur lagen kan användas i det fackliga arbe - tet. Handboken vänder sig till förtroendevalda och ombudsmän som kom - funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder och särskilt motverka diskriminering i arbetslivet på sådana grun

Diskrimineringslagen - Boverke

Lagar - Funktionshindersguide

Studera med funktionsnedsättning- En guide för studenter

Funktionsnedsättning innebär en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Det är alltså något som en person har, inte något som en person är. En funktionsnedsättning kan märkas mer eller mindre i olika situationer som till exempel allergier, dyslexi, hörsel och synskador med mera. 6. Sexuell läggnin Diskrimineringslagen från 2009 Att diskriminera personer med funktionsnedsättning strider civilrättsligt mot Diskrimineringslagen. Den gäller i arbetslivet, offentlig anställning och värnplikt och civilplikt. Lagen är även tillämplig vid utbildning och rätten till statligt studiestöd Diskrimineringslagen syftar till att förhindra och motverka diskriminering samt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och ålder ().. Arbetsgivare och arbetstagare är skyldiga att samverka för att uppfylla lagens intentioner (3.

Diskrimineringslag (2008:567) Lagen

Enligt diskrimineringslagen innebär diskriminering något förenklat att någon missgynnas eller kränks. Diskriminering kan vara direkt eller indirekt, men även bristande tillgänglighet kopplat till funktionsnedsättning, trakasserier, sexuella trakasserier, instruktion att diskriminera och repressalier omfattas av diskrimineringslagen Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering inom arbetsliv, utbildning, hälso- och sjukvård, varor, tjänster och flera andra samhällsområden. Funktionsnedsättning är en diskrimineringsgrund och bristande tillgänglighet är en form av diskriminering. Diskriminering enligt lagen är när: en person har blivit missgynnad eller kränkt

Diskriminering - Funktionsrätt Sverig

 1. Ord Människor med funktionsnedsättning har kallats många olika saker. De har kallats idiot, imbecill, sinnesslö, efterbliven, dåre, vanför och handikappad. Det var förr i tiden. Då ansåg man att problemen låg hos personen själv. Idag använder vi orden funktionshinder och funktionsnedsättning. Samhället ska vara tillgängligt. Om det inte är tillgängligt så blir det svåra hinde
 2. eringslagen (2008:567).Förslaget innebär att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs som en ny form av diskri
 3. Funktionsnedsättning definieras som varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga till följd av en skada eller en sjukdom som är medfödd, har uppstått efter födelsen eller kan förväntas uppstå. Ett nyckelord i definitionen är varaktig
 4. En funktionsnedsättning kan påverka förmågan att röra sig, eller möjligheten att förstå och lära sig. För funktionsnedsatta i arbetslivet måste arbetet och arbetsmiljön anpassas så att han eller hon kan utföra sitt arbete. Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för den anpassningen
 5. eringslagens skydd för de av oss med funktionsnedsättning. Under föreläsningen går vi igenom hur diskri
 6. eringslagen och olaga diskri

Enligt 1 kap. 4 § 3 diskrimineringslagen (1993:100) avses med diskriminering bl.a. bristande tillgänglighet: att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning som är skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag. Diskrimineringslagen omfattar sju diskrimineringsgrunder. De är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Det nya diskrimineringsförbudet gäller från den 1 januari 2015 inom alla samhällsområden där diskrimineringslagens övriga regler gäller i dag, med undantag för tillhandahållande av bostäder Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska bli en ny form av diskriminering enligt diskrimineringslagen. Det föreslår regeringen i en proposition till riksdagen. 20 mars 2014. Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering. Propositionen innehåller förslag till ändringar i diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen 15 DO-anmälningar 16 MÖRKERTAL OCH STIGMA 18 UTBILDNING 21 Grundskola 21 funktionsnedsättning - orättvisor som även många yrkesverksamma vi träffat intygar. I den här skriften målar vi upp problembilden och belyser möjliga lösningar med hjälp a Att ha en funktionsnedsättning på grund av en psykiatrisk diagnos kan innebära att man har svårt för att få vardagen att fungera. Du som är över 20 år och har en psykisk funktionsnedsättning kan vända dig till socialförvaltningens mottagning

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering utifrån bland annat kön, religion, funktionsnedsättning eller ålder. Ingen ska bli diskriminerad eller trakasserad på sin arbetsplats. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering utifrån bland annat kön,. DEBATT - av Nicole Wolpher, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa NSPH, m. fl.. Den som upplever sig diskriminerad av polisen, domstolen eller kriminalvården har svårt att få upprättelse då Diskrimineringslagen inte omfattar rättsväsendet.. Det är extra problematiskt för personer med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning, då den stora okunskapen som finns i rättsväsendet. Funktionsnedsättning; Könsöverskridande identitet eller uttryck (avser transpersoner) Ålder; Vad säger diskrimineringslagen? Studerande vid universitet och högskolor omfattas av Diskrimineringslagen. De viktigaste punkterna i lagen utifrån ett universitets- och studentperspektiv är följande Enligt konventionen är brister i tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning att betrakta som en form av diskriminering. Den 1 januari 2015 infördes en ny diskrimineringsgrund i diskrimineringslagen - bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning som omfattar alla samhällsområden i lagen

Diskrimineringsgrund: Funktionsnedsättning Sveriges

Funka samordnar kompensatoriskt stöd åt studenter med funktionsnedsättningar på KTH. KTH bedriver i enlighet med Diskrimineringslagen (Sveriges riksdag) ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för studenter med funktionsnedsättning. Vi som jobbar som samordnare på Funka heter Anna Josefsson, Martina Calero och Ann Heijkenskjöld I diskrimineringslagen (2008:567) definieras funktionsnedsättning som varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga. Dokumenterade läs- och skrivsvårigheter/dyslexi räknas också som en funktionsnedsättning. Diskrimineringslagen Den svenska Diskrimineringslagen (sfs 2008:567) förbjuder diskriminering inom arbetslivet, utbildning, I boken Diskriminering på grund av funktionsnedsättning går jag igenom alla svenska diskrimineringslagar och rättsfall i relation till människor med funktionsnedsättning Diskriminering är att bli särbehandlad. Någon behandlas sämre än någon annan och behandlingen har samband med någon av diskrimineringsgrunderna i lagen. Diskrimineringslagen definierar sex olika typer av diskriminering: direkt diskriminering, indirekt diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, instruktioner att diskriminera och bristande tillgänglighet

Förebygga och motverka diskriminering - MF

 1. eringslagen är en stark och stor lag i Sverige som följs bokstavligen. Det tas upp mycket i skolan redan i tidig ålder hur man ska förhålla sig till diskri
 2. eringslagens skydd för de av oss med funktionsnedsättning. Under föreläsningen går vi igenom hur diskri
 3. eringslagen förbjuder diskri

Diskrimineringslagen skyddar personer. I diskrimineringslagen står det att ingen får missgynnas på grund av vem personen är. Det finns sju grunder för diskriminering - kön, könsöverskridande uttryck, sexualitet, etnicitet, trosuppfattning, funktionsnedsättning samt ålder Diskrimineringslagens syfte är att motverka diskriminering på arbetsplatsen och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion och annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder Från den 1 januari 2015 ändras diskrimineringslagen så att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs som en form av diskriminering i diskrimineringslagen. Diskrimineringsförbudet om bristande tillgänglighet gäller i princip inom de samhällsområden där diskrimineringslagens övriga regler gäller idag Enligt diskrimineringslagen får ingen diskrimineras på grund av ålder, etniskt eller nationellt ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon annan omständighet som gäller den enskilde som person

Diskrimineringsgrunder - vad är det? D

Diskrimineringslagen. Från och med den 1 januari 2015 ingår bristande tillgänglighet som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Tillägget ska bidra till att öka tillgängligheten i samhället så att människor med funktionsnedsättning kan delta på lika villkor Boka utbildning. Diskrimineringsbyrån Gävleborg erbjuder kostnadsfri introduktion till diskriminering och byråns verksamhet till föreningar och skolor, samt bokningsbara föreläsningar, utbildningar och workshops

att behandla personer med funktionsnedsättning sämre än andra personer. Diskrimineringslagen är en sådan lag. Vårt projekt ska inte klaga på ett beslut om det bara handlar om diskriminering och om beslutet bryter mot den svenska lagen mot diskriminering. Föreningen Med lagen som verktyg jobbar med diskriminering Den här guiden riktar sig främst till dig som är student vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. Syftet är att du ska kunna finna stöd i guiden för att våga gå vidare om du råkar ut för diskriminering, trakasserier och/eller kränkande särbehandling Funktionsnedsättning. Diskriminering som har samband med funktionshinder är förbjuden enligt diskrimineringslagen. Funktionshinder är enligt lagen varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en människas funktionsförmåga. Diskrimineringsombudsmannen (DO) använder begreppet funktionsnedsättning I diskrimineringslagen (2008:567) finns bestämmelser som har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter inom utbildningsområdet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder

Diskrimineringslagen omfattar diskriminering i form av bristande tillgänglighet i den fysiska miljön. Förbudet syftar till att människor med funktionsnedsättning ska kunna delta i samhället på likvärdiga villkor. I diskrimineringslagen (2008:567) finns sex olika diskrimineringsgrunder. En av dem är bristande tillgänglighet, som infördes som en ny form av diskriminering i lagen 2015. Om diskriminering p. g. a. etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning , sexuell läggning Det är inte tillåtet att missgynna en arbetssökande genom att behandla henne eller honom mindre förmånligt än arbetsgivaren behandlar personer med annan etnisk tillhörighet, annan sexuell läggning eller utan funktionsnedsättning i en likartad situation Diskrimineringslagen. Utkom från trycket den 25 juni 2008. viss funktionsnedsättning, viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet,. funktionsnedsättning som förväntas uppstå i framtiden så som exempelvis multipel skleros (MS) eller Parkinsons sjukdom. Detta innebär att en arbetstagare som brutit benet inte med framgång kan hävda att diskriminering har skett av den anledningen, utan det ska vara fråga om en funktionsnedsättning som är varakti

Diskriminering genom bristande tillgänglighet är förbjuden enligt diskrimineringslagen. Förbudet innebär att en arbetsgivare är skyldig att genomföra skäliga tillgänglighetsåtgärder för att en person med funktionsnedsättning ska komma i en jämförbar situation med personer utan funktionsnedsättning Intellektuell funktionsnedsättning innebär svårigheter att till exempel ta emot, bearbeta och förmedla information, vilket betyder att det krävs längre tid att förstå och lära sig saker. Andra begrepp som används är kognitiv funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning. Det är vanligt att ha flera funktionsnedsättningar samtidigt Diskrimineringslagen (2008: 567) består i huvudsak av två delar; förbudet mot diskriminering och kraven om aktiva åtgärder. Förenklat handlar det om att ingen missgynnas eller kränks med ett samband till någon av diskrimineringsgrunderna. Funktionsnedsättning Exempel på diskriminering Diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ålder, sexuelläggning eller funktionsnedsättning är olagligt. Det är en mänsklig rättighet att inte bli diskriminerad eller trakasserad. Därför finns diskrimineringslagen som skydd är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Från och med januari 2015 ingår bristande tillgänglighet som en form av diskrimi-nering i diskrimineringslagen. Såväl staten, kommunerna, landstingen och det privata näringslivet berörs av detta. Alla kan vi bidra till ett samhälle där alla kan delta. I denna sträva

Lagar och regler kring digital tillgänglighet - Funk

Domstol om bristande skolstöd: Diskriminering - Sydsvenskan

Enligt diskrimineringslagen är förbjudna diskrimineringsgrunder ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, Diskriminering på grund av funktionsnedsättning kan till exempel utgöras av att man inte genomför rimliga anpassningar på begäran av en person med funktionsnedsättning,. Detta har medfört att personer med funktionsnedsättning inte haft någon reell möjlighet att ställa krav på tillgång till sina rättigheter. Jag ser allvarligt på att ett skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet än i dag saknas för alla de samhällsområden som diskrimineringslagen täcker I detta kapitel: 1.1 Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering på grund av funktionsnedsättning 1.2 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 1.3 Tillgången till elektroniska tjänster som ett jämlikhetselement Tillbaka till serviceguidens ingångssida

Video: Diskriminering av personer med funktionsnedsättning

När diskrimineringslagen* ändrades 2009 innebar det att det företag som hyr eller rekryterar personal omfattas av diskrimineringslagen i samma utsträckning som rekryterings- och bemanningsföretaget. - Funktionsnedsättning - Sexuell läggning I diskrimineringslagen gäller förbudet mot diskriminering inom i princip alla samhällsområden och utbildningsverksamheten är inget undantag. Funktionsnedsättning är en av diskrimineringsgrunderna. Det innebär att studerande med funktionsnedsättning har samma rättigheter som övriga studerande att delta i och fullfölja sin utbildning Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder Den 1 januari 2017 träder förändringar i diskrimineringslagen (SFS 2016:828) i kraft. Nuvarande krav på plan för att motverka diskriminering enligt 3 kap. Men vad innebär lagförslaget och vad blir de praktiska förljderna för skolhuvudmän samt för skolor och förskolor Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder

Den nya diskrimineringslagen. Bristande tillgänglighet blir en ny form av diskriminering. Med bristande tillgänglighet avses att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att skäliga åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan sådan. Vi ska se till att diskrimineringslagen följs på våra arbetsplatser. Är man medlem i Unionen ska man vända sig till oss om man känner sig diskriminerad. Det effektivaste verktyget mot diskriminering är dialogen och det förebyggande arbetet Funktionsnedsättning: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå

Ny Diskrimineringslag 2017 - Jämställdhetsplan 202

Diskrimineringslagen gäller inom flera områden i samhället bland annat arbetslivet och utbildningsväsendet. Diskrimineringsombudsmannen är tillsynsmyndighet men även fackliga organisationer och vissa intresseorganisationer har rätten att företräda sina medlemmar Chalmers har nolltolerans mot alla former av diskriminering och trakasserier och det grundar sig i Diskrimineringslagen. Diskrimineringslagen beskriver vad som är diskriminering, vem som kan utsättas och från vem. Lagen ställer krav på att Chalmers ska motverka diskriminering och trakasserier, men

Mångfald och diskrimineringslagen – Break The Gender Roles

Diskriminering i arbetslivet och på arbetsplatsen Ledarn

Med psykisk funktionsnedsättning menas en människa som har allvarliga och långvariga psykiska besvär som medför funktionshinder. Det kan påverka boende, arbete, sysselsättning och sociala relationer. Genom den kommunala socialpsykiatriverksamheten har du möjlighet att ansöka om insatser som boendestöd, dagverksamhet med mera Diskrimineringslagen (2008:567) finns för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder samt sexuella trakasserier förtydligas kravet på förebyggande åtgärder även i diskrimineringslagen 5 . KI har fastställt övergripande riktlinjer för arbetsmiljö och hälsa 6 och det är viktigt att all Diskrimineringslagen är ändå en lag som alla arbetsgivare måste följa. Etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, kön, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning och sexuell läggning

Förebygga och motverka diskriminering - MFD

Vad är diskriminering? - Um

Med funktionsnedsättning menas i diskrimineringslagen varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå Definition av funktionsnedsättning som vi följer är från Diskrimineringslagen (2008:567): varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av funktionsförmågan som till följd av en skada eller sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå Från och med den 1 januari 2015 ingår bristande tillgänglighet som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Det nya förbudet mot diskriminering ska bidra till att öka tillgängligheten i samhället så att människor med funktionsnedsättning kan delta på likvärdiga villkor Diskrimineringslagen Diskrimineringslagens ändamål är att främja lika rättigheter och möjligheter samt motverka diskriminering som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder Huruvida utmattningssyndrom är en funktionsnedsättning enligt diskrimineringslagen har aldrig tidigare prövats i svensk domstol. Om en dom kommer att få konsekvenser för andra tjänstemän med liknande sjukdomshistoria vill Sofia Söderberg dock inte spekulera i

Diskrimineringslagen Visio

Först efter många års kamp fick en Malmöelev med funktionsnedsättning elevassistent. Nu måste Malmö stad betala eleven 20 000 kronor i diskrimineringsersättning Etikettarkiv: Diskrimineringslagen Ett år kvar till valet! Jessica Smaaland, 17 september, 2013 Lämna ett svar. Frågan om full delaktighet för personer med funktionsnedsättning löste sig, som väntat, inte över en natt. Bloggen har därför levt kvar Arbetsdomstolens refererade avgöranden om diskrimineringslagen (2008:567) sedan 1993 (listas nedan; klicka på rubrikerna i listan nedan om du vill läsa mera om avgörandet).. På Sören Ömans hemsida finns alla Arbetsdomstolens refererade avgöranden sedan 1993 och information om domarpersonalen och statistik.Du kan söka i fritext i alla domar eller göra val nedan i spalten till höger. - Funktionsnedsättning - Sexuell läggning - Ålder 1.1 Aktiva åtgärder inom fem områden I enlighet med diskrimineringslagen, 3 kap. 5 § ska aktiva åtgärder bedrivas utifrån fem områden inom verksamheten och samtliga sju diskrimineringsgrunder: Arbetsförhållande I diskrimineringslagen kallas det för aktiva åtgärder. Arbetet kan samordnas med motsvarande steg i det systematiska arbetsmiljöarbete, SAM, som ska utföras enligt arbetsmiljölagen. Arbetet med aktiva åtgärder ska genomföras fortlöpande likväl som i SAM

GUIDE: Svensk diskrimineringsrätt - Artikel 19 som verkty

Utredning enligt diskrimineringslagen: Handläggaren bör lyssna på dina önskemål om hur ärendet ska hanteras och om vilka eventuella åtgärder som skall vidtas. Kontakta även gärna aktuell studentkår som kan hjälpa och ge dig råd i samband med utredningen Lagens syfte. Diskrimineringslagens syfte är att dels motverka diskriminering p.g.a. kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, dels att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion. Här nedan kan du ta del av ett antal utbildningar. En minut om är gratis utbildningar och syftar till att definiera begrepp. En lite längre utbildning kommer under hösten. Till varje utbildning finns ett häfte med fakta och frågor. Följande utbildningar kan du ta del av: Jämställdhet och jämlikhet Social hållbarhet Funktionsnedsättning oc Enligt diskrimineringslagen ska skolan fortlöpande arbeta i fyra steg med att motverka diskriminering. Arbetet syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning

Skärpt diskrimineringslag kan drabba småföretag - Nyheter
 • Spotify waze integration.
 • Ny asyllag 2017.
 • Historiska personer 1900 talet.
 • Tadelakt kök.
 • Januari börjar året text.
 • Hotell landvetter flygplats hotellet.
 • Blu ray windows 10.
 • Cykelresor 2017.
 • Radonguiden.
 • Cs go startup command.
 • Sved magyar google fordító.
 • Innekatt ensam.
 • Passat 3bg.
 • L80 kanin.
 • Solsidan säsong 5.
 • Stocksund ifk.
 • Hummer händler deutschland.
 • Wohnung mieten oberstedten.
 • Sockerbitar godis innehåll.
 • Charlotte north carolina weather.
 • Kiwi mogna snabbare.
 • Billiga däck borås.
 • Gta 5 2 mission.
 • Malawi geografi.
 • Längesen sist.
 • Lebenshaltungskosten cambridge.
 • Söderbokhandeln.
 • Meglers plikt til å sjekke finansiering.
 • Semesterplanering 2018 gratis.
 • Interference översätt.
 • Folkets hus umeå öppettider.
 • Dagligvarukartan 2015.
 • Örebro kvarnen.
 • Kungafamiljens jul.
 • Basketplan.
 • Text color css.
 • Yin yang tatuering.
 • Rl circuit time constant.
 • Vi som älskar 90 talet 2017 kalmar.
 • Rudimentär betyder.
 • Kärcher grovdammsugare.